تماس با ایراماشین

پرزنت فنی، مهندس علیرضا کوشکی 09124729877

پشتیبانی، مهندس حمیدرضا احمدی 09193020956

پیگیری اداری مالی، مهندس فاطمه پیرهادی 09195090435

ایمیل iramachine.warranty@gmail.com

بازدید حضوری با هماهنگی قبلی

تهران، انتهای فتح غرب، شهر قدس

میدان امام حسین علیه السلام، بلوار اصناف

فروشگاه ایراماشین